top of page

Ofte stillede spørgsmål

Vi har her samlet de mest stillede spørgsmål – det giver forhåbentlig en hurtig svar tid, da du selv kan finde svaret på dit spørgsmål.

 • Skal min hund være i snor?
  JA! Uddrag fra hundeloven: §3. Hunde skal i byområder føres i bånd, der er så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren. §6. Det påhviler hundens besidder at drage omsorg for, at den ikke forurener, fortov, gangsti mm. og at den ikke forvolder skade på beplantning og andre mennesker
 • Er der nogle regler ang. brugen af motoriserede redskaber?
  Der er i foreningen ingen regler for brug af motoriserede redskaber udenfor bestemte tidsrum. Der henvises i stedet til godt naboskab og omtanke – hvorfor man bedes afstå at bruge motoriserede redskaber tidligt om morgenen (før 08:00) og sent om eftermiddagen (efter 20.00) Såfremt man har gøremål som man forventer larmer meget – er det godt naboskab at underrette sine naboer om dette – god tid i forvejen.
 • Må jeg driver erhverv på eller fra min ejendom?
  Som udgangspunkt NEJ! For hele området gælder det at der ikke må drives vognmandsforretning, fabrik eller værksted. Dog må der etableres forretning af en type som i beboelseslejlighed (eks. frisør) når det kan etableres uden at ejendommen ændre karakter af beboelsesejendom. En sådan etablering kræver godkendelse af Århus kommune, magistratens 2. afd.
 • Må jeg opsætte plankeværk rundt om hele min grund?
  Nej. Det må du desværre ikke. Deklarationerne for parken foreskriver hvordan hegnspligten mod hhv. naboparcellerne og fællesarealerne er. For hæk er reglerne lidt anderledes, men som udgangspunkt må dette opsættes rundt om hele grunden i skel, ikke være en særligt vandkrævende plante og ellers skal loven og servitutterne omkring højden af hæk overholdes. Se endvidere fakta om hegnslov samt regler HER
 • Vi har fået rotter (inde såvel som ude)
  Aarhus Kommune kan kontaktes på følgende hjemmeside. https://aarhus-rotteanmeld.geoenviron.dk Derinde oprettes en sag, og efterfølgende bliver du kontaktet for hurtig bekæmpelse.
 • Hvor melder jeg en gadelampe uden lys?
  Dette gøres til Aarhus Kommune gennem følgende link: Borgertip
 • Hvordan skal jeg vedligeholde min rabat/fortov
  Rabatten er IKKE din, men DU har vedligeholdelsespligten (endda ud til vejmidten),rabatten skal holdes fri for ukrudt og plejes ligesom den øvrige del af din have. Det er meningen, at fodgængere skal kunne færdes i rabatten, så derfor foreskriver loven også, at beplantningen ud til rabatten ikke må vokse mere end 25 cm ud over skel, og at frihøjden over rabatten skal være 2,75 m. Hæk max. 1,80 m. Højde over vej min. 4,0 m.
 • Vendepladser
  Der må ikke parkeres på vendepladserne. Vendepladserne er selvsagt lavet til, at biler kan vende. Herunder gæster, hjemmeplejen, fragtmænd, ambulancer, renovations- og snerydningskøretøjer.
 • Må der henstilles byggemateriel, container, skurvogne mv udenfor matriklen?
  Ja det må du gerne forudsat du har søgt tilladelse hertil. Det er muligt at søge særlige tilladelser hos mobilitet hos Aarhus kommune. https://aarhus.dk/virksomhed/tilladelser/soeg-om-tilladelse-til-arrangementer-gravearbejde-og-opstilling-af-materiel/soeg-tilladelse-til-at-opstille-materiel-paa-offentlig-eller-privat-faellesvej/soeg-tilladelse-til-at-opstille-andet-materiel#husk-at-informere-naboerne-56
 • Gæsteparkering
  Gæsteparkering skal som udgangspunkt foregå på egen matrikel, har man ikke plads skal det naturligvis altid ske under hensyntagen til ens naboer Her tales kun om korttidsparkering - langtidsparkering skal ALTID og uden undtagelse ske på egen matrikel ellers kan der forekomme p- kontrol
 • Vejvedligeholdelse
  Foreningen har pligt til at vedligeholde de ca 14,5 km vej som er i parken. Dette inkludere alle vænger og stikveje men IKKE de store gennemgående veje såsom Æblø, Nekselø og Venøvej. Disse er kommunale. Til dette formål er der oprettet en vejvedligeholdelseskonto hvortil medlemmer betaler et bidrag til til dækning af den daglige slidtage. Beløbet på denne konto sikrer, at man kan foretage de nødvendige reparationer og fornyelser af vejnettet, uden at der skal opkræves ekstraordinære bidrag til dette formål.
 • Hvad er en grundejerforening?
  En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område.
 • Hvad er foreningens formål?
  Foreningens formål er upolitisk at varetage og administrere (vedligeholde, renholde og snerydde mm.) områdets fælles veje, stier og grønne områder jvf. vedtægterne
 • Skal jeg være medlem af Grundejerforeningen? Og hvad er kontingentet?
  Ja. Som vedtægterne foreskriver er det besluttet at det er et krav at være medlem af Grundejerforeningen for at bo i Skjoldhøjparken. Kontingentet fastsættes en gang årligt på Generalforsamlingen, den nuværende pris kan oplyses på kontakt@skjoldhoj.dk
 • Hvad må en grundejerforening beslutte?
  Grænserne for, hvad grundejerforeningen kan bestemme, og hvad den ikke kan, kan findes i vedtægterne, lovgivningen og retspraksis. Selvfølgelig skal et flertal ikke kunne bestemme alt; der skal være hjemmel – et legitimt grundlag – til de beslutninger, som vedtages ved generalforsamlingerne. Vedtægterne kan læses her: https://www.skjoldhoj.dk/vedtaegter
 • Er der andre udgifter end kontingentet til grundejerforeningen; snerydning, affaldsordning?
  Nej. Men hvad angår affaldsordning henvises til Kredsløb
 • Er der gæld eller anden restance til foreningen, i ejendommen?
  Spørgsmålet bedes rettes til den siddende kasserer via mail kasserer@skjoldhoj.dk
 • Hvor finde jeg referater fra generalforsamling samt budget og regnskab?
  Dem finder du på vores hjemmeside https://www.skjoldhoj.dk/afholdelse-af-generalforsamling
 • Vi fraflytter Skjoldhøjparken
  Det er vigtigt at man meddeler til foreningen såfremt man har solgt sin ejendom og fraflytter området. Grundejerforeningen får IKKE oplysning om salg fra nogen myndighed og såfremt fremtidige kontigentbetalinger skal opkræves korrekt, er det vigtigt at foreningen bliver informeret om ny ejer i god tid. Hvis man har tilmeldt betaling til PBS er det ligeledes vigtigt at afmelde her. Foreningen kan ikke afmelde denne. Hvis din henvendelse drejer sig omkring tilbagebetaling af kontingent bedes du rette denne henvendelse på vores mailadresse kontakt@skjoldhoj.dk så håndterer vi det hurtigst muligt.
bottom of page