top of page
  • kontakt30667

Hegn, hæk og afstande – hvad er tilladt?

Opdateret: 30. sep. 2021


Skjoldhøj Grundejerforening får flere og flere henvendelser fra grundejere der ønsker at opsætte hegn – enten fordi man undgår at skulle klippe sin hæk en til to gange årligt eller fordi den gamle hæk er færdig og skal udskiftes.


Det forholder sig dog sådan at deklarationerne for Skjoldhøjparken er knivskarpe for, hvad der er tilladt i yderste led ude ved skel.


For alle vænger gør det sig gældende at der skal plantes levende hæk ved skel mod veje, stier og fællesarealer. Der er tilladt"umiddelbart inden for hækken at anbringe trådhegn i 1,00 m højde".


Det er derfor ikke muligt at opføre fast hegn i skel i Skjoldhøjparken, da det er direkte deklarationsstridigt.


Ønsker man fortsat et fast hegn rundt på sin grund, kan dette godt lade sig gøre, men så skal hegnsloven anvendes. Dette betegnes som indre hegn, og det kan der blandt andet læses mere om hos Bolius.


Såfremt man ønsker at opsætte et indre hegn skal dette gøres minimum 1,75 meter fra skel, og ændrer ikke på, at der fortsat skal være levende hegn ved skel.


Nedenstående grafik viser hvordan fast indre hegn kan og må opsættes på grunden.


Ønsker du at læse deklarationen for dit vænge kan du herunder læse afskrift af de gældende sektioner i deklarationerne for de respektive vænger. Alternativt kan du selv lokalisere din deklaration her.Udsnit af deklarationerne


Askø-, Bogø-, Gavnø- og Fejøvænget:

Beplantning:

Grundsælgerne udfører plantning af hække langs alle veje og stier. Hækkene plantes 0,30 m bag bagkant af fortov, og deres fremtidige højde skal være mindst 1,50 m og højst 1,80 m.


Det er tilladt umiddelbart inden for hækken at anbringe trådhegn i indtil 1,00 m højde.


Lodsejerne har sædvanlig hegnspligt over for naboparcellerne, og en lodsejer skal senest 1/2 år efter byggemodningens afslutning i skellet til naboparceller plante ubrudt, levende hæk.


Parcelejerne har sædvanlig hegnspligt over for tilgrænsende arealer, der endnu ikke er udstykkede, og over for naboparceller, der efter parcellernes parcellernes detailudstykning endnu ikke er afhændede af udstykkeren.


Anden form for hegn mellem naboparceller – herunder raftehegn, mur eller lignende – må kun etableres efter godkendelse af grundejerforeningen. Findes der ved køb af en parcel etableret hegn af andre og dyrere former end hæk, er køberen alene forpligtet til at refundere halvdelen af udgiften til hækbeplantningen.


På arealet mellem vejskel og bygningsplaceringslinjen ved veje må ikke opføres læmure.


Enkelte fritstående træer er tilladt, dog højst tre pr. grund. Anden beplantning på parcellerne må ikke overstige et plan med 45 grader hældning fra højde i skel på 1,80 m.


Der må ikke på grundene plantes grådige eller stærkt skyggende træer såsom poppel, hestekastaine, elm eller ahorn.


Bjørnø-, Farø-, Glænø-, Halmø-, Hindø-, Kyø-, Livø-, Lindø-, Langø-, Mejlø- og Skarøvænget:

Beplantning:

De fremtidige parcelejere udfører plantning af hække langs alle veje og stier. Hækkene plantes 0,3 m bag bagkant af fortov, og deres fremtidige højde skal være mindst 1,50 m og højst 1,80 m. Det er tilladt umiddelbart inden for hækken at anbringe trådhegn i indtil 1,0 m's højde.

Lodsejer har sædvanlig hegnspligt over for naboparcellerne, og en lodsejer skal senest 1/2 år efter byggemodningens afslutning i skellet til naboparceller plante ubrudt levende hæk.

Parcelejerne har sædvanlig hegnspligt over for tilgrænsende arealer, der endnu ikke er udstykkede, og over for naboparceller, der efter parcellernes detailudstykning endnu ikke er afhændede af trueholm A/S.

Anden form for hegn blandt naboparcellerne – herunder raftehegn, mur eller lignende – må kun etableres efter godkendelse af Grundejerforeningen, set for murers vedkommende tillige godkendelse af bygningsmyndigheden. Finders der ved køb af en parcel etableret hegn af andre og dyrere former end hæk, er køberen alene forpligtet til at refundere halvdelen af udgifterne til hækplantning.

Beplantning på parcellerne må ikke overstige et plan med 45 grader hældning fra højde i skel på 1,80 meter.

Der må ikke på grundene plantes grådige elller stærkt skyggende træer såsom poppel, hestkastanie, elm eller ahorn.


Orø-, Rømø-, Siø- og Strynøvænget:

§8. Hæk og beplantning:

Stk. 1. På parcellerne må der ikke findes beplantninger, der ved skygge eller kraftig vækst er til væsentlig gene for naboerne.


Stk. 2. Ubebyggede arealer skal holdes i sømmelig stand.


Stk. 3. I skel mod stier og fællesarealer skal plantes en ubrudt hæk. Hækken skal plantes 30 cm inde på egen grund.


Fra parceller med skel mod stier og fællesarealer må der etableres en 1,00 m bred åbning i hækken mod sti- og fællesarealer. Låge i åbningen skal åbnes ind med parcellen.


Skarø- og Langøvænget:

3.3. De fremtidige grundejere skal udføre plantning af hække langs alle veje og stier. Hækkene plantes 0,3 m bag bagkant af fortov og bagskel mod sti. Hækkenes fremtidige højde skal være mindst 1,50 m og højst 1,80 m. Det er tilladt umiddelbart inden for hækken at anbringe trådhegn i indtil 1,00 m's højde.


3.4. Grundejerne har fuld hegnspligt, hvor grunden grænser til vej eller sti.


3.5. Grundejerne har sædvanlig hegnspligt overfor naboparceller og en grundejer skal senest 1/2 år efter byggemodningens afslutning plante ubrudt levende hegn i skellet mod naboparcel.


3.6. grundejerne har sædvanlig hegnspligt overfor tilgrænsende arealer, der endnu ikke er udstykkede og overfor naboparceller der ikke er afhændede.


3.7. Andern for for hegn mellem naboparceller – herunder raftehegn, mur eller lignende – må kun etableres efter godkendelse af Skjoldhøjparkens grundejerforening, samt for mures vedkommende tillige godkendelse af bygningsmyndighederne.

Finder der ved køb af parcel etableret hegn af. andre og dyrere former end hæk, er køberen alene forpligtet til at refundere halvdelen af udgifterne til hækbeplantning.


Enø- og Drejøvænget:

5. Beplantning: Lodsejer har fuld hegnspligt mod offentlige og fællesarealer. Hække skal ud i mod offentlige og fællesarealer plantes mindst 0,3 m fra skel. Det kan tillades umiddelbart inden for hækken at anbringe trådhegn i indtil 1,0 m højde. Lodsejere har sædvanlig hegnspligt over for naboparceller. Der må ikke på parcellerne plantes popler, kastanier, eller andre stærkt vandsugende beplantning.1.082 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page